fbpx
Обучението ще се провежда онлайн до края на карантинния период.
Image Alt
  /  Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Програма, групи, занимания

Курсовете(ателиетата) по Забавна математика представляват серия от занятия, забавно-образователни срещи-игри, с които децата разкриват  увлекателната страна на математиката и засилват интереса си към нея. Със съдържанието на годишната програма на Центъра по забавна математика можете да се запознаете в секция Какво е Забавна математика.

Заниманията са насочени към деца от 4 до 8 годишна възраст и се провеждат веднъж седмично в зали на Центъра или в училища като извънкласна дейност.  Обучението е в рамките на една учебна година, като започва в началото на октомври и приключва в края на май. Групите се състоят от 8 до 12 деца.

Курсът, който се провежда в зали на Центъра, се състои от 30 занимания.

Продължителността на едно занимание е както следва:

 • за деца от 4 до 6 години – 50 мин, 7 години – 90 мин (с 10 мин почивка),
 • 8 години – 100 мин (с 10 мин почивка).

Курсът, който се провежда като извънкласна дейност в училищата, се състои от 26-28 занимания. Броят може да варира поради различни причини, като извънредни ваканции, училищни мероприятия и др., които не зависят от “Център по забавна математика”.

Продължителността на едно занимание в този случай е:

 • подготвителни групи и 1. клас  – 50 мин,
 • 2 клас  – 90 мин (с 10 мин почивка).

2. Записване

Записването на децата става по два начина:

 • с попълването на онлайн-формуляр от родителите и плащане по банков път. Родителят получава указания за плащането след регистрацията на детето.
 • с посещение в офиса на “Център по забавна математика”, на адрес жк. Иван Вазов, ул. Димитър Манов 21, пoпълване на документите за записване и плащане на място или по банков път.

При невъзможност за сформиране на група, внесените суми се възстановяват или “Център по забавна математика” предлага други форми на обучение.

3. Такси

Таксата е различна за различните възрастови групи и се определя от продължителността на заниманието и мястото на провеждане. Цената на материалите, използвани в курса, е включена в таксата.

Таксата е годишна. Може да бъде платена еднократно или на вноски. Таксата се заплаща минимум 5 дни преди започването на курса.

За деца от 4 до 6 години се допуска първото посещение да е пробно и за него се заплаща еднократна такса в размер на 13 лв. Ако след това посещение детето бъде записано, таксата от пробното посещение се приспада от годишната такса.

Деца с невнесени такси няма да бъдат допускани в часовете след първото занимание. Моля да имате предвид, че в този случай преподавателят не носи отговорност за сигурността на детето.

По изключение и по преценка на ръководството се допуска записване след второто занимание. Таксата в този случай се определя индивидуално.

За заниманията, провеждани в зали на Центъра, годишнише таксите са:

 • 4 – 6 години – 485 лв.
 • 7 години – 550 лв.
 • 8 години – 550 лв.

4. Отстъпки:

 • 20%  – за второ дете от едно семейство
 • 10%  –  за ползване на втора услуга

Отстъпки не се натрупват! Ползва се най-голямата от тях.

5. Отсъствия, отказ от посещения, невъзможност за посещения

Учебната такса се отнася за цялата учебна година и не зависи от присъствието или отсъствието на детето. Приемаме, че със записването на детето родителят прави осъзнат избор, което от своя страна води до наш ангажимент за осигуряване на зали, преподаватели и материали, обезпечени със съответните договори. По тази причина, в случай на отказ от посещения, Центърът не връща част от вече заплатената такса.

При отсъствия по уважителни причини родителите могат да получат материалите от изпуснатите занимания, заедно с указания как да бъдат проведени вкъщи. Възможно е веднъж детето да посети група от същата възраст, която има занимания по друго време и на друго място.

При възникване на изключителни обстоятелства и установяване на обективна невъзможност детето да посещава заниманията въпреки първоначалното желание,  се възстановява 50% от сумата на внесената и неизползвана такса.

6. Други курсове

Освен гореописаните курсове, провеждани регулярно през цялата учебна година, Центърът по забавна математика може да организира кратки тематични школи, летни лагери, рождени дни и други, условията за които се публикуват отделно.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 01.08.2019 г. “Център по забавна математика” прави Общите си условия публични за клиентите, като ги публикува в уебстраницата си. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Центъра.