fbpx
Image Alt
  /  Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Програма, групи, занимания

Курсовете(ателиетата) по Забавна математика представляват серия от занятия, забавно-образователни срещи-игри, с които децата разкриват  увлекателната страна на математиката и засилват интереса си към нея. Със съдържанието на годишната програма на Центъра по забавна математика можете да се запознаете в секция Какво е Забавна математика.

Заниманията са насочени към деца от 4 до 8 годишна възраст и се провеждат веднъж седмично в зали на Центъра, в училища като извънкласна дейност или отдалечено.  Обучението е в рамките на една учебна година, като започва в началото на октомври и приключва в края на май. Групите се състоят от 6 до 12 деца.

Курсът се провежда в зали на Центъра или през видео конферентна връзка. При невъзможност за ползване на залите по независещи от Центъра обстоятелства, същият си запазва правото да провежда курсът отдалечено като предостави информация на родителите за начинът на провеждане и необходимите материали.

Редовните курсове през учебната година се състоят от 30 занимания.

Продължителността на едно занимание е както следва:

  • за деца от 4 до 6 години – 50 мин, 7 години – 90 мин (с 10 мин почивка),
  • 8 години – 100 мин (с 10 мин почивка).

Курсът, който се провежда като извънкласна дейност в училищата, се състои от 26-28 занимания. Броят може да варира поради различни причини, като извънредни ваканции, училищни мероприятия и др., които не зависят от “Център по забавна математика”.

Продължителността на едно занимание в този случай е:

  • подготвителни групи и 1. клас  – 50 мин,
  • 2 клас  – 90 мин (с 10 мин почивка).

2. Записване

Записването на децата става с попълването на онлайн-формуляр от родителите и плащане по банков път. Родителят получава указания за плащането след регистрацията на детето.

При невъзможност за сформиране на група, внесените суми се възстановяват или родителят избира друга форма на обучение предложена от “Център по забавна математика”.

3. Такси

Таксата е различна за различните възрастови групи и се определя от продължителността на заниманието и мястото на провеждане. Цената на материалите, използвани в курса, е включена в таксата.

Таксата е годишна. Може да бъде платена еднократно или на вноски. Таксата се заплаща минимум 5 дни преди започването на курса.

За деца от 4 до 6 години се допуска първото посещение да е пробно и за него се заплаща еднократна такса в размер на 13 лв. Ако след това посещение детето бъде записано, таксата от пробното посещение се приспада от годишната такса.

Деца с невнесени такси няма да бъдат допускани в часовете след първото занимание.

По изключение и по преценка на ръководството се допуска записване след второто занимание. Таксата в този случай се определя индивидуално.

Таксите посочени в графикът и формите за записване са за целият курс освен ако изрично не е упоменато друго.

При невъзможност за провеждане на занятия в помещенията на Центърът и провеждането им е отдалечено, таксите за ползване на курсът остават същите.

4. Отстъпки:

  • 10%  – за второ дете от едно семейство
  • 10%  –  за ползване на втора услуга

Отстъпки не се натрупват! Ползва се най-голямата от тях.

5. Отсъствия, отказ от посещения, невъзможност за посещения

Учебната такса се отнася за цялата учебна година и не зависи от присъствието или отсъствието на детето. Приемаме, че със записването на детето родителят прави осъзнат избор, което от своя страна води до наш ангажимент за осигуряване на зали, преподаватели и материали, обезпечени със съответните договори. Поради тази причина, в случай на отказ от посещения, Центърът възстановява 50% от сумата на внесената и неизползвана такса.

При отсъствия родителите могат да получат материалите от изпуснатите занимания, заедно с указания как да бъдат проведени вкъщи. Центърът по Забавна Математика може да предложи при възможност детето да посети група от същата възраст, която има занимания по друго време и на друго място.

6. Други курсове

Освен гореописаните курсове, провеждани регулярно през цялата учебна година, Центърът по забавна математика може да организира кратки тематични школи, летни лагери, рождени дни и други, условията за които се публикуват отделно.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 01.08.2020 г. “Център по забавна математика” прави Общите си условия публични за клиентите, като ги публикува в уебстраницата си. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Центъра.

Пишете ни: